Time Magazine: Pork or pathway to the future - TransDominion Express